مشاوره تلفنی

شناخت و رهایی از کمال گرایی (موهبت کامل نبودن)

برنامه آموزشی-درمانی شناخت و رهایی از کمال گرایی (موهبت کامل نبودن) کمال گرایی میتواند زیر بنای مشکلات روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب و وسواس باشد و یا مسبب آشفتگی زندگی عاطفی و اجتماعی ما باشد. کمال گرایی در همه ی ابعاد...

بسته درمانی طب کل نگر (‌همیوپاتی و سوجوک)

هومیوپاتی شاخه ای از طب کل نگر است که پس از بررسی همه جانبه بیمار و نه فقط شکایت اصلی بیمار با استفاده از داروهای معدنی و گیاهی به درمان همه جانبه در سطوح جسمی و احساسی. ذهنی می پردازد.درمان سوجوک: شاخه ای از طب مکمل که پس از بررسی همه جانبه بیمار با تحریک نقاط انطباقی ‌بر روی دست و پا (‌بدون دستکاری بدن بزرگ)‌ به درمان کلی و یا جزیی بیماریها در همه سطوح جسمی و ذهنی و احساسی می پردازد.
خرید آنلاین مشاورکارت