مشاوره تلفنی

ویزیت پزشکی تله کلینیک – آقای دکتر امیر سخاوتی

ویزیت پزشکی تله کلینیک با خرید این بسته می توانید در زمان اختصاص داده به شما با آقای دکتر امیر سخاوتی از طریق نرم افزار تلگرام گفتگو کنید. این ویزیت شامل: یک ساعت زمان ویزیت گفتکوی نامحدود از لحاظ تعداد سؤالات...

ویزیت پزشکی تله کلینیک – خانم دکتر صلاحیان

ویزیت پزشکی تله کلینیک با خرید این بسته می توانید در زمان اختصاص داده به شما با خانم دکتر صلاحیان از طریق نرم افزار تلگرام گفتگو کنید. این ویزیت شامل: یک ساعت زمان ویزیت گفتکوی نامحدود از لحاظ تعداد سؤالات...

شناخت و رهایی از کمال گرایی (موهبت کامل نبودن)

برنامه آموزشی-درمانی شناخت و رهایی از کمال گرایی (موهبت کامل نبودن) کمال گرایی میتواند زیر بنای مشکلات روانشناختی مثل افسردگی، اضطراب و وسواس باشد و یا مسبب آشفتگی زندگی عاطفی و اجتماعی ما باشد. کمال گرایی در همه ی ابعاد...

بسته درمانی طب کل نگر (‌همیوپاتی و سوجوک)

هومیوپاتی شاخه ای از طب کل نگر است که پس از بررسی همه جانبه بیمار و نه فقط شکایت اصلی بیمار با استفاده از داروهای معدنی و گیاهی به درمان همه جانبه در سطوح جسمی و احساسی. ذهنی می پردازد.درمان سوجوک: شاخه ای از طب مکمل که پس از بررسی همه جانبه بیمار با تحریک نقاط انطباقی ‌بر روی دست و پا (‌بدون دستکاری بدن بزرگ)‌ به درمان کلی و یا جزیی بیماریها در همه سطوح جسمی و ذهنی و احساسی می پردازد.
خرید آنلاین مشاورکارت